พันธกิจ

1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

2 พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

3 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  

4 ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้สามารถจัดการเรียนรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรทุกภาคส่วน มาใช้จัดการศึกษา

6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

1 โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

2 ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถในการใช้ภาษา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ความสามารถในการคิด ความสามารถในการทำงาน และการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้และดำรงชีวิต

3.ผู้เรียนมีสุขภาวะมีสุนทรียภาพ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

4.โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.โรงเรียนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

7.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

8.โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

นโยบาย

ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   พัฒนาครูและบุคลากร