1.นายเทอดศักดิ์ อธิคมานนท์

2.นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์

3.นายอำนวย  เพชรรัตน์

4.นายอนันต์  สังข์โชติ

5.นายยูเรน  ชูพันธ์

6.นายหนูกิจ  รูปสะอาด

7.นายติ๋วบ่วย  แซ่อุ่ย

8.นายสำราญ หนูทองแก้ว

9.ร.ต.ต.สุเทพ  ฉัตฐมะ

10.พระอธิการสุรพล สุรพโล

11.นายชัยยุทธ พัฒน์ทอง

12.นางวนิดา  รัตนะยามะ

13.นายวัฒนะ เผือกเนียม