รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558

สมาชิกสภานักเรียน

1. เด็กหญิงฐิติชญา โจมฤทธิ์   ประธานนักเรียน

2. เด็กชายธราดล สมวงศ์   รองประธานนักเรียน

3. เด็กหญิงสิริวิมล ปานเนื่อง   รองประธานนักเรียน

4. เด็กหญิงปวันรัตน์ ไมตรีจร   เลขานุการ

5. เด็กหญิงชลิตา ช่วยสงค์   ผู้ช่วยเลขานุการ

6. เด็กชายธีรวุฒิ พูลพิพัฒน์   เหรัญญิก

7. เด็กชายสิปกรณ์  เกาะทอง   วิชาการ

8. เด็กหญิงฉัชนันท์ เพชรหนองชุม วิชาการ

9. เด็กชายธีราทร เจริญพานิช   ประชาสัมพันธ์

10. เด็กหญิงจิรัฐติกาล บุญต่อ   ประชาสัมพันธ์

11. เด็กชายพลพัฒน์ เชาวลิต   สารวัตรนักเรียน

12. เด็กชายภูวเดช  ขาวนวล   สารวัตรนักเรียน

13. เด็กชายบาซิล  โต๊ะหลงหมาด สารวัตรนักเรียน

14. เด็กชายศุภเชษฐ์  อุตมะ   สารวัตรนักเรียน

15. เด็กหญิงธันยมัย  ขนอม อนามัย

16. เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร   อนามัย

17. เด็กหญิงรินรดา เจริญพานิช อนามัย

18. เด็กหญิงปัทมพร  รักคงแก้ว   กีฬา

19. เด็กหญิงกชวรรณ  สายสุวรรณ กีฬา

20. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เฮ่า   กีฬา

21. เด็กชายรุสลี เจ๊ะเด็ง           นันทนาการ

22. เด็กหญิงสิริยากร  บุญช่วย   นันทนาการ

23. เด็กชายวีรพงษ์  ตันเครือ   สถานที่

24. เด็กชายวีรพงศ์  บุญญะทลัง   สถานที่

25. เด็กชายไกรสร  มีสิทธิ์   สถานที่