โครงการค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้น ป.4  ปีการศึกษา 2558 ณ วัดธารทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558