ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  ตั้งอยู่เลขที่ 182 ถนนอัครวิถี  หมู่ที่ 1 

ตำบลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80210 โทรศัพท์ 075-528041 ,

075-529029 โทรสาร 075-528041  

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์       http://www.bbn.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีเนื้อที่ 33 ไร่  2  งาน  40  ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่  หมู่ 1, 2 ,3 , ตำบลขนอม 

อำเภอขนอม จังหวัด  นครศรีธรรมราช