ผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

๑. เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงานออกแบบเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา

๒.เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันวงอังกะลุง ป.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 

๓. เหรียญทองการแข่งขันการทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.๑-๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ปี ๒๕๕๗

๔. เหรียญทองการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทวงอังกะลุงระดับประถมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

 ๕.เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑-ป.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ปี ๒๕๕๗

๖.เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.๑-ป.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  

๗.เหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรมป.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  

๘.เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือป.๑-ป.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  

๙.เหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้   

๑๐.เหรียญเงินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  

๑๑.เหรียญเงินการประกวดภาพยนตร์สั้น ป.๑-ป.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  

๑๒.เหรียญทองแดงการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑-ป.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  

๑๓.เหรียญทองแดงการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑-ป.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  

๑๔.เหรียญทองแดงการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.๔-ป.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 

๑๕. เหรียญทองแดงการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปี ๒๕๕๗

๑๖. เหรียญเงินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๑๗.เหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๑๘.เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ป.4-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๑๙.เหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๐.เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-  ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๑. เหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๒. เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๓. เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี๕๗

๒๔.เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ป.4-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๕. เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๖. เหรียญทองแดง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๗.เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๘. เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๒๙. เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๐.เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ 

๓๑. เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๒. เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๓. เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๔. เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๕. เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๖. เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๗. เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๘. เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๓๙.เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ 

๔๐. เหรียญเงิน การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๔๑. เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัยการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๔๒.เหรียญทองแดง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัยการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๔๓. เหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัยการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๔๔.เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๔๕.เหรียญเงิน  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๔๖. เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๔๗. เหรียญทอง การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ 

 ๔๘. เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๔๙. เหรียญเงินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๕๐. เหรียญทองแดง การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี๕๗

๕๑. เหรียญเงินการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๕๒. เหรียญเงินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ ปี ๕๗

๕๓. เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้นการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๕๔. เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗

๕๕.เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗