22 มิ.ย. 58  นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดกิจกรรม มวล.เกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ ได้ศึกษานิทรรศการ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน