กิจกรรมวัน Big cleaning Day ประจำปี 2558  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเหมือนทุกปีครับ