13 ส.ค. 58  คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน จาก สพป.นศ.4  ประกอบด้วย นายสมมาตร ทองร่วง  รอง.ผอ.สพป.นศ. 4   นายนพพร ศรีเทพ ผู้อำนวยการ รร.วัดเขาวันครู(2501)และ น.ส.นัยนา ทองเสภี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหลง ได้เข้าประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ด้วยบรรยากาศ การประเมินแบบกัลยาณมิตร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้การแนะนำเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป