ผลการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ประจำปี พ.ศ. 2558                                                                                                        

 1.การประกวดระบายสีวันแม่   ระดับชั้น ป.1

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงนันทนา   จินดาผ่อง

รางวัลที่ 2  เด็กชายภควุฒิ  จงไกรจักร

รางวัลที่ 3  เด็กชายชัชนันท์  ทิพย์โท

รางวัลชมเชยเด็กหญิงปลิตา  ขันอ่อน

2.การประกวดการ์ดอวยพรวันแม่  ระดับชั้น ป.2

รางวัลที่ 1  เด็กชายธนดล  สดศรี

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสียงเพราะ

รางวัลที่ 3  เด็กชายพัทรพล  พลสุวรรณ

รางวัลชมเชย  เด็กหญิงอทิตา  นิคมจิตต์เด็กหญิงกานต์รวี  มูณี  เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลโรย

3.การประกวดวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ป.3

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุ่นสง

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงกชกร   นุ่นเกิด

รางวัลที่ 3  เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒน์เคี่ยม

รางวัลชมเชย  เด็กหญิงมัณฑนา  อุตมะ  เด็กชายธีรธร  เจริญพานิช  เด็กหญิงพรธิดา  สมุทรจิต

4.การประกวดแต่งกลอนสี่ ระดับชั้น ป.4

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงธัญญิตา  ประสิทธิ์

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช

รางวัลที่ 3  เด็กหญิงชลลดา  แซ่โย้

รางวัลชมเชย  เด็กชายธนกฤต  รัตนพันธ์  เด็กหญิงนาราภัทร  แก้วฤทธิ์  

                   เด็กหญิงสุชานรี  ไชยนุวงศ์  เด็กชายอชิรวิชญ์  ผิวแดง

5.การประกวดการเขียนเรียงความ    ระดับชั้น ป.5

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงดวงแก้ว  งามพร้อม

รางวัลที่ 3  เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร

รางวัลชมเชย เด็กชายกฤตยชญ์  ทิมรอด   เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม

 

6.การประกวดการ์ดอวยพรพร้อมแต่งกาฬยานี 11   ระดับชั้น ป.6/1

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงปวันรัตน์  ไมตรีจร

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงสิริวิมล  ปานเนื่อง

รางวัลที่ 3 เด็กชายธีรวุฒิ  พูลพิพัฒน์

    การประกวดการ์ดอวยพรพร้อมแต่งกาฬยานี 11   ระดับชั้น ป.6/2

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงหยาดฟ้า  เลิศลัพ

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงนนธวัฒน์  บาลโรย

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงจันทิมา  ยี่โกบ

 

<<คลิก ชมภาพ >>