ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2482  โดยตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลขนอม (เสี้ยมวิทยา)  ซึ่งได้อาศัยศาลเจ้าโรงพระจีนขนอมเป็นที่เรียนต่อมาได้ย้ายจากโรงพระจีนขนอมมาเรียนที่โรงเรือนของ  นายบ่าวยง  ยืนวานิช  ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน   พ.ศ. 2483  นายสีแก้ว  เพชรดี   ได้มอบที่ดินจำนวน  60  ไร่เศษให้โรงเรียนใช้เป็นสถานที่เรียน และได้งบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียน  1  หลัง จึงได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ตั้งแต่วันที่  2  พฤศจิกายน  2483 เป็นต้นมา