สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปตัวย่อ “บ.น.”  บ.สีน้ำเงิน น. สีเหลือง ซึ่งหมายถึงสีประจำโรงเรียนคือน้ำเงินเหลือง ภายใน
วงกลมประกอบด้วยภาษาบาลี      “นตฺถิ  ปญญาสมา  อาภา   (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)” และคำ
ขวัญของโรงเรียน “สุขภาพดี เรียนดี มีคุณธรรม”  สีน้ำเงิน  บนวงกลมมีสัญลักษณ์เป็นรูปเจดีย์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสีทอง
และรัศมีสีทอง 19 แฉก ด้านล่างของวงกลมในแพรแถบสีน้ำเงิน มีชื่อ “โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด” สีเหลือง อยู่ด้านใน