เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558   บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้มอบหนังสือห้องสมุด มูลค่า 20000 บาท เป็นการมอบโอกาสที่ดีในการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีหนังสือดีๆ ได้อ่านเพื่อสร้างภูมิความรู้  ซึ่งผู้อำนวยการวัฒนะ เผือกเนียม ได้เป็นตัวแทนรับมอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอขอบคุณ บ.ปตท. จำกัด(มหาชน) มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ 

ผลการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ประจำปี พ.ศ. 2558                                                                                                        

 1.การประกวดระบายสีวันแม่   ระดับชั้น ป.1

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงนันทนา   จินดาผ่อง

รางวัลที่ 2  เด็กชายภควุฒิ  จงไกรจักร

รางวัลที่ 3  เด็กชายชัชนันท์  ทิพย์โท

รางวัลชมเชยเด็กหญิงปลิตา  ขันอ่อน

2.การประกวดการ์ดอวยพรวันแม่  ระดับชั้น ป.2

รางวัลที่ 1  เด็กชายธนดล  สดศรี

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสียงเพราะ

รางวัลที่ 3  เด็กชายพัทรพล  พลสุวรรณ

รางวัลชมเชย  เด็กหญิงอทิตา  นิคมจิตต์เด็กหญิงกานต์รวี  มูณี  เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลโรย

3.การประกวดวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ป.3

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นุ่นสง

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงกชกร   นุ่นเกิด

รางวัลที่ 3  เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒน์เคี่ยม

รางวัลชมเชย  เด็กหญิงมัณฑนา  อุตมะ  เด็กชายธีรธร  เจริญพานิช  เด็กหญิงพรธิดา  สมุทรจิต

4.การประกวดแต่งกลอนสี่ ระดับชั้น ป.4

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงธัญญิตา  ประสิทธิ์

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช

รางวัลที่ 3  เด็กหญิงชลลดา  แซ่โย้

รางวัลชมเชย  เด็กชายธนกฤต  รัตนพันธ์  เด็กหญิงนาราภัทร  แก้วฤทธิ์  

                   เด็กหญิงสุชานรี  ไชยนุวงศ์  เด็กชายอชิรวิชญ์  ผิวแดง

5.การประกวดการเขียนเรียงความ    ระดับชั้น ป.5

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงศิริวรรณ  มาศปัน

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงดวงแก้ว  งามพร้อม

รางวัลที่ 3  เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร

รางวัลชมเชย เด็กชายกฤตยชญ์  ทิมรอด   เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม

 

6.การประกวดการ์ดอวยพรพร้อมแต่งกาฬยานี 11   ระดับชั้น ป.6/1

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงปวันรัตน์  ไมตรีจร

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงสิริวิมล  ปานเนื่อง

รางวัลที่ 3 เด็กชายธีรวุฒิ  พูลพิพัฒน์

    การประกวดการ์ดอวยพรพร้อมแต่งกาฬยานี 11   ระดับชั้น ป.6/2

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงหยาดฟ้า  เลิศลัพ

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงนนธวัฒน์  บาลโรย

รางวัลที่ 3 เด็กหญิงจันทิมา  ยี่โกบ

 

<<คลิก ชมภาพ >>

 

13 ส.ค. 58  คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน จาก สพป.นศ.4  ประกอบด้วย นายสมมาตร ทองร่วง  รอง.ผอ.สพป.นศ. 4   นายนพพร ศรีเทพ ผู้อำนวยการ รร.วัดเขาวันครู(2501)และ น.ส.นัยนา ทองเสภี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหลง ได้เข้าประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ด้วยบรรยากาศ การประเมินแบบกัลยาณมิตร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้การแนะนำเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

12 ส.ค. 58  คณะครู รร.ชุมชนบ้านบางโหนด ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรในเวลา 18.00 น.

 

กองลูกเสือ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่รอบสนามกีฬา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ